aw k}`v

AWwr nM m`nvky` vr sp@y plgW „L gsK q#k#, s` ڿN ԫw @Y, gst n#l` „L kd` @gn# kNnt vn.

m`k`q s` ڿN @pU "mtW @qv" v.

"h# t aW p` n#Qq? @w`@m~W gst n# „L kd` @gn k`" y#.

s` kt vd` kK n# @hN, m`k` @w`@m~m# n#, „L kd`@gn# kNnt vn.

m`nvky`W a$ gst n# bv q#n#, vh vh` gN b#s# gs vt k gs`l` "k`]kZy @k@rN ت" y`l` vrt n# @Yy#.

m`k` gs l# k @hN b#s# yNnt @n`˜vN v# gs ud#m# Ny.

iKW@wN rJr#@v~, eqvS q`vL uyN @k˜ @k]# srhn lq a#w t# >, s`y`Gn sm@y vrt vqn`, „L gs# uN m`k`v q#k# ˜b> W a#v# r#;yN a#Ww n#Ww c`r` y#h.

m`k`W "Sv`, m`@G @qmVyN N p`v`@qn lq smyNq$ @k@nK a#w. o vn` m` @M gs ud# ‹v`, h# y` p#l$ @Yy#" v.

c`rNnt y am`w&y` epvW rJr#vNt y#.

rJr#@v~ epvW as` "yN n# vS nM rJr#vNt p#@zN@N y#" y` m`k`v gN bSv`, a# t nAv`@gn m`˜gyt @gn# @g`S r#vN sK t# v` ag @m@hN k]h.

E s rJr#vnt y@y~y#, mn vd,

„L gs b#N uMbr` @Q y# Q[ h.

-uMmGg j`wky, k`]kZ |ny.

@prlNn